Nieuwsbericht Uitnodiging en agenda ALV

27 januari 2020

<< Terug naar overzicht

Algemene ledenvergadering op 10 februari 2020


Het bestuur van T.C. Nijmegen-Quick nodigt alle leden van harte uit op de algemene ledenvergadering (ALV). Deze vindt plaats op maandag 10 februari 2020 om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Nijmeegsebaan 141. Hieronder vinden jullie de agenda. Deze agenda, de concept notulen van de ALV 2019 en het jaarverslag 2019 zijn te vinden op onze website www.nijmegenquick.nl.

Agenda ALV T.C. Nijmegen-Quick 10 februari 2020:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en berichten van verhindering
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 11-2-2019 (zie website)
 4. Jaarverslag 2019 (zie website)
 5. Financieel overzicht 2019 (ter vergadering bijgevoegd)
  1. Jaarcijfers vereniging
  2. Verslag kascontrolecommissie
  3. Décharge bestuur
  4. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
 6. Begroting 2020 (ter vergadering bijgevoegd)
 7. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  1. Aftredend en verkiesbaar: L. Verheesen (secretaris) en A. Dufour (penningmeester)
  2. Aftredend en niet verkiesbaar: R. van Loon (technische commissie), A. Unlandt (sponsorcommissie)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

<< Terug naar overzicht